Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a půjčení ve svatebním salonu    

a)  PŮJČENÍ
Na zkoušení šatů počítáme s cca 1 hodinou, po kterou se Vám budeme plně věnovat. Při zkoušení šatů je dovoleno se v šatech fotit.

Každá nevěsta má nárok na 2 zkoušky šatů: 1. zkouška šatů pro výběr a 2. zkouška šatů cca 1 týden před svatbou pro konečnou úpravu šatů. Všem nevěstám doporučujeme přezkoušení šatů zhruba 1 týden před svatbou z důvodu případných úprav.

Pokud Vás zajímá názor rodičů, sourozenců, kamarádek, přítele nebo jiných poradců, vezměte je na zkoušení s sebou.

Žádáme Vás, abyste před zkoušením svatebních šatů nepoužívaly make-up.
Pokud při zkoušení šaty zašpiníte (jedná se hlavně o make-up), jste povinni uhradit náklady na vyčištění ve výši 400,- Kč 

Rezervace:
 
Šaty je možné rezervovat předem. Bez rezervace jsou šaty stále v nabídce pro všechny ostatní zákazníky a zájemce!
Šaty a ostatní zboží je možné rezervovat pouze s podpisem nájemní smlouvy a zaplacením rezervačního poplatku.  Rezervace je pro obě strany závazná!
Bez podpisu smlouvy a zaplacení rezervačního poplatku šaty nerezervujeme a neblokujeme vůči ostatním zájemcům. Šaty si můžete pronajmout i bez předchozí rezervace, ale z nabídky je vyjmuto zboží rezervované jinými zákazníky.  
Výše rezervačního poplatku je 70% z ceny nájemného za svatební šaty a 70% z ceny za večerní šaty. Rezervační poplatek je nevratný!
 
Vyzvednutí rezervovaných šatů:
Při vyzvednutí šatů se doplácí cena nájemného snížená o rezervační poplatek.

ceny pronajmutí:
Doplňky jsou účtovány zvlášť, některé půjčujeme k šatům zdarma.
Doplňky pronajaté samostatně a bez šatů se platí podle ceníku a s příplatkem!

V ceně nájemného je zahrnuté vyčištění šatů.
Pokud bude znečištění rozsáhlé, nebo špatně odstranitelné, zaplatíte poplatek za speciální čištění šatů. Výše poplatku závisí na druhu a míře znečištění. Šaty si čistíme sami, ale neprovozujeme čistírnu pro další čištění donesených šatů. Na toto nemáme živnostenské oprávnění, ani to není v našich časových možnostech.
 
Úpravy šatů na míru:
V ceně nájemného jsou zahrnuty drobné úpravy na míru, pokud lze úpravy na daných šatech provést. Upravit lze pouze šaty objednané alespoň tři dny před termínem vyzvednutí! 
                                                                                                              
Doba pronájmu šatů:
 
Doba pronájmu šatů za danou cenu nájemného je  na  3 – 5 dní včetně dne vyzvednutí
a dne vrácení. V případě státního svátku, nebo dovolené se o tyto dny lhůta bezplatně prodlužuje.
 
Za delší dobu pronajmutí se připlácí:
      - pronajmutí na  6 – 7 dní          + 30 %  nájemného
      - pronajmutí na  8 – 11 dní        + 50 %  nájemného
      - pronajmutí na  12 – 15 dní      + 100 % nájemného
 
Šaty jste povinni vrátit v ten den, který je uvedený ve smlouvě, a to v hodinu po předchozí domluvě. Potvrzení o vrácení Vám napíšeme na Vaši smlouvu o vypůjčení. Smluvní penále za pozdní vrácení šatů je 20 % z ceny nájemného za každý den prodlení.
 
Zkontrolujte si při převzetí pronajaté věci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel! Svým podpisem o převzetí stvrzujete, že jste si pronajaté věci zkontrolovali a že věci, které jste převzali, jsou v pořádku - čisté a bez poškození.
 
Vrácení šatů:
 
Šaty jste povinni vrátit v den, který je uvedený ve smlouvě. Tímto úkonem můžete pověřit i jinou osobu, ta však při předání odpovídá za případné škody. Po včasném informování a domluvě tolerujeme případné zpoždění a vrácení zboží po pracovní době. Pokud pronajaté věci nevrátíte v uvedeném termínu, bude Vám každý následující den účtováno smluvní penále za nedodržení termínu a povinností plynoucích ze smlouvy.
 
Smluvní penále za pozdní vrácení je 20 % z ceny nájemného za každý den prodlení! Jste  povinni vrátit všechny převzaté věci včetně doplňků, obalů a ramínek!
Pokud nevrátíte vše, co jste od pronajimatele převzali, budou vám tyto věci naúčtovány dle ceníku. Zaměněná ramínka nepřebíráme! Jste povinni vrátit přesně ta ramínka, na kterých Vám byly pronajaté věci předány! Pokud vrátíte pronajaté věci na jiných ramínkách, budou Vám tyto předány a pronajatá ramínka dle níže uvedeného ceníku zaplatíte.
 
Poplatek za nevrácené ramínko: 50,- Kč.
Poplatek za nevrácený obal: 200,-Kč
 
Náhrada za způsobené škody:
 
Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost.
Dle občanského zákoníku § 421 : Každý, kdo převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení.
Dle § 670-  Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.
 
U nás jsou šaty samozřejmě k užívání, proto náklady spojené s opravou poškození šatů způsobené nošením, které jsou malé a lze je opravit, nejste povinni uhradit. Pokud však budou šaty zničené natolik, že oprava nebude možná, jste povinni doplatit částku do výše hodnoty šatů (prodejní cena).
Dále jste povinni uhradit nájemné v plné výši za všechny poškozené smlouvy, pokud Vámi způsobená škoda poškodí další nájemní smlouvy. Po náhradě škody si zničené šaty ponecháte.
 
Dle § 442 občanského zákoníku - způsob a rozsah náhrady: Hradí se skutečná škoda
a to, co poškozenému ušlo ( ušlý zisk ).
Pokud nám vzniknou další škody způsobené poškozením, nebo zničením šatů jste povinni uhradit veškeré tyto vzniklé ztráty a škody.
Při poškození s vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a termínu splatnosti.

Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost. Zacházejte s nimi tedy opatrně.Myslete na to, že stejné oblečení může mít po Vás zamluveno další zákazník.
 
Uzavřená nájemní smlouva vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran - pronajimatele i nájemce!
 
Nájemce i pronajimatel mají právo od smlouvy odstoupit za dodržení smluvních podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
Odstoupení od smlouvy musí být písemné! V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce je pronajimatelem účtována smluvní pokuta za bezdůvodnou blokaci zboží ve výši zaplaceného rezervačního poplatku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajimatele, bude nájemci poskytnuté náhradní plnění smlouvy, nebo bude vrácen rezervační poplatek v plné výši.  Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy, mají obě strany právo na splnění povinností druhé smluvní strany, nebo na náhradu v plné výši. Pokud nájemce od smlouvy neodstoupí a zboží dle smlouvy si v uvedené lhůtě pronájmu nevyzvedne, bude pronajimatelem nájemci účtována smluvní pokuta ve výši doplatku nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. Pokud nájemce od smlouvy odstoupí 10 dní a méně od uvedeného termínu počátku nájemní lhůty je pronajimatel oprávněn po něm  požadovat smluvní pokutu ve výši doplatku nájemného dle smlouvy. Pronajimatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce svým chováním přímo poškozuje pronajimatele nebo jeho dobré jméno. V takovém případě nemá nájemce nárok na vrácení již zaplaceného rezervačního poplatku.
 
Povinnosti pronajimatele:   Zablokovat rezervované zboží vůči ostatním zájemcům na dobu nájmu dle smlouvy.
Připravit rezervované zboží, včetně dohodnutých úprav, dle smlouvy a ve dni počátku nájemní lhůty je v pořádku a čisté předat nájemci oproti doplatku nájemného. Bez zbytečného odkladu oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky dle smlouvy- poškození, nebo zničení rezervovaného zboží a dohodnout se na řešení - náhradní plnění smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a vrácení zaplaceného rezervačního poplatku.
 
Povinnosti nájemce: Vyzvednout rezervované zboží ve dni počátku nájemní lhůty. Zkontrolovat si při převzetí stav pronajatého zboží a doplatit cenu nájemného. Zacházet s pronajatými věcmi šetrně a předcházet jejich poškození. Vrátit pronajaté zboží zpět v nájemní lhůtě.  Nahlásit pronajimateli všechny způsobené škody a potvrdit písemný záznam o stavu zboží a míře poškození.  Nahradit pronajimateli všechny škody v plné výši - náklady na opravu; náhradu hodnoty zničeného zboží; náhradu plnění dalších poškozených smluv. Zaplatit pronajimateli smluvní pokuty a sankční poplatky v případě nedodržení povinnostní plynoucích ze smlouvy, nedodržení termínu vrácení pronajatého zboží nebo nedodržení termínu splatnosti náhrady škody. Bez zbytečného odkladu oznámit pronajimateli překážky bránící  plnění povinností plynoucích ze smlouvy a dohodnout se
na způsobu řešení.
 
b) PRODEJ

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podpisem objednávkového formuláře kupující souhlasí s obchodními podmínkami.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme Vám možnost výběru přímo z Vašeho počítače, kde můžete vybírat a objednávat non-stop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně na www stránkách nebo pomocí telefonu či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu.
K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím a složení zálohy ve výši 70% z kupní ceny šatů.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V tomto případě vracíme složenou zálohu v plné výši.

Pokud si kupující z jakýchkoli důvodů nevyzvedne objednané šaty nejpozději do 3 týdnů od první výzvy prodejcem, šaty náleží prodejci, stejně jako uhrazená záloha na šaty.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata ihned po potvrzení objednávky v našem e-shopu, poté Vám bude zaslán potvrzující e-mail, a v každém případě Vás budeme kontaktovat pro ujasnění objednávky - barva, velikost, atd.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží Vám budeme účtovat dle platného ceníku doručovatele, pokud nepůjde osobní odběr.


6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 4-8 týdnů po uhrazení zálohové faktury. V případě, jakékoliv změny Vás budeme neprodleně kontaktovat.

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vrácení zboží v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ) není možné. Reklamaci bude vyhověno, pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, reklamace bude vyřešena do 30 dní od data doručení vráceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vráceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce poštou. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.


8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se nevztahuje na:
1) vady vzniklé běžným používáním
2) nesprávným používáním a skladováním
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo doporučeně poštou
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.